Održan peti sastanak Stručnog aktiva

U subotu 13.02.2016. godine je u JUOŠ „Simin Han“ Tuzla održan peti redovni sastanak Stručnog aktiva nastavnika i profesora fizike osnovnih škola Grada Tuzla. Sastanak je vodio predsjedavajući Aktiva, Edin Kušmić, a prisutnima se obratio i predsjednik Društva fizičara TK, Mirsudin Pačariz.

Na sastanku su prisutni upoznati o oblastima iz kojih će biti dati zadaci na predstojećem takmičenju iz fizike, o korekcijama u Katalogu za pripremanje učenika osnovnih škola za polaganje mature, tj. onog njegovog dijela koji se odnosi na fiziku, te su realizovane dvije teme za stručno usavršavanje nastavnika i to „Projektna nastava“ koju su pripremile Lukavica Indira, nastavnica biologije i hemije i Omerbegović Vesna, nastavnica matematike i fizike i „Primjena računara u nastavi fizike“, koju je pripremila Isović Nermina, nastavnica matematike i fizike.

1 2 7 6 5 4 3

Osim navedenog, podržana je inicijativa da se u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzla i Društvom fizičara TK pristupi izradi zbirke zadataka iz fizike za takmičenja za osnovne škole TK, te da se ista postavi na web stranicu PZTK i DFTK, te tako besplatno učini dostupnom nastavnicima i učenicima kako bi se lakše i bolje pripremali za takmičenja iz fizike na općinskom i kantonalnom nivou.

Bila je ovo i prilika da se nastavnici neformalno druže te da razmijene mišljenja i iskustva iz uvijek aktuelnih tema vezanih za realizaciju nastave fizike u osnovnim školama.